એનિમેટેડ બાળ શબ્દકોશ

  લીલો વાવટો દબાવો અને પછી અનુક્રમણિકાની કોઈ પણ આઈટમ સિલેક્ટ કરો.

ક, પક્ષી, નિશાળ, વિશેષણ અને ક્રિયાપદમાં ફોરવર્ડ અને રિવર્સ બટન દબાવવાથી એ વિભાગના બીજા શબ્દો માણી શકાશે.

નોંધ - આ પ્રોજેક્ટ કોમ્પ્યુટર પર જ ચાલશે - મોબાઈલ સાધનો પર નહીં .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *