જોડકણું – ૧૪

છાયા ઉપાધ્યાય

ઈવા - ૨

ઈવાબેન ઊંઘે રે

સપનું એને સૂંઘે રે

સપનામાં દોડંદોડા રે

વરરાજા પડ્યા મોડા રે

મોડા પડે તે નાચે રે

વાદળાં સંગાથે રે

વાદળિયું ખૂબ દોટે રે

છાયા વાર્તા લપેટે રે

વાર્તા લાંબી ચાલી રે

નિંદર લાગે વ્હાલી રે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *