વેકેશનમાં તમારાં બાળકો શું કરશે?

સાભાર - શ્રી. અજય મજમુદાર

      બાળકો વેકેશનમાં શું કરશે? - એ બાબત સમાજમાં સારી એવી જાગૃતિ આવી છે, અને એના કારણે એક મોટો ધંધો (!) પણ વિકાસ પામ્યો છે. પણ આ લેખમાં એવી ઘણી વાતો કહી છે - જે વાલીઓ સમજે અને અપનાવે એ જરૂરી છે. આ રહ્યો એ લેખ 

 

એ સ્લાઈડો બનાવનાર સંસ્થાની વેબ સાઈટ પર જવા અહીં ક્લિક કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *