હર્શિની રુપારેલિયાનાં ચિત્રો

કિચનેર , વોટર્લૂ , ઓન્ટેરિઓ, કેનેડામાં રહેતા ચાર્મિ અને કેતુલ રુપારેલિયાની ૭ વર્ષની દીકરી હર્શિનીએ દોરેલાં ચિત્રો -

એક આશાસ્પદ કળાકાર   કન્યા એક ગુજરાતી કુટુમ્બમાં  ઉછરી રહી છે -એ આપણો આનંદ 

Har_1
Har_2
Har_3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *