ધોરણ – ૧ , ગણિત

ગુજરાતી અંકો લખતા - વાંચતા અને ગણાતા શીખીએ_ભાગ -૧ ગુજરાતી અંકો_1 TO 70
સરવાળાની રજૂઆત - વિવિધ પદ્ધતિથી સરવાળાની રજૂઆત બાદબાકીની રજૂઆત, બાદબાકીની જોવાની જુદી જુદી રીતો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *