ધોરણ – ૨ , ગણિત

ગુજરાતી અંકો_૧ થી ૪૦ ગુજરાતી અંકો ૧ થી ૧૦૦ બે અંકોના સરવાળા સરવાળામાં વદ્દી લેવાની પધ્ધતિ,
ગુણાકારમાં ઘડિયાની રજૂઆત - ૧ થી ૯ નાં ઘડિયા બાદબાકીમાં દશકો લેવાની પદ્ધતિ કેવી રીતે કામ ક?રે છે ગુણાકારમાં ૧૦,૧૧ અને ૧૨ નાં ઘડિયા, દશકો લેવાની રીત અથવા સંખ્યાની ફેરબદલી કરી બાદબાકી કરવાની રીત

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *