ધોરણ – ૩ , ગુજરાતી

ગુજરાતી શબ્દો વાંચીએ _૭ ગુજરાતી શબ્દો વાંચીએ _૮ સૂકા મસાલા સૂકા મસાલા - ૧ સૂકા મસાલા - 2 ગુજરાતી શ્બ્દ્કોશ_1(આ નદી છે) ગુજરાતી શ્બ્દ્કોશ_2 (આ રેતી છે)
આકારો વિષે સમજુતી કવિતા_8-આવો પારેવા કવિતા_4 (જંગલકેરા પ્રાણીઓની) કવિતા_6 (એક ઝરણું દોડ્યું જાતું તું ) કવિતા_5 (ઉંચું ઉંચું ઉંટ) વાર્તા_2 (શ્રવણ) શરીરનાં અંગોને લગતા ઉખાણાં

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *