ધોરણ – ૩ , ગણિત

સરવાળો - સાદી ગણતરી, વદ્દીવાળા દાખલા સરવાળાની રજૂઆત - વિવિધ પદ્ધતિથી સરવાળાની રજૂઆત, મનમાં બાદબાકી કરવાની બીજી રીત : હું કેવી રીતે મારા મનમાં બાદબાકી કરુંછું? બાદબાકીની જોવાની જુદી જુદી રીતો ગુણાકારની રજૂઆત બે અંકની સંખ્યાના એક અંકની સંખ્યા વડે ગુણાકાર,
બે અને ત્રણ આંકડાની રકમના ગુણાકાર, ૩ અંકની રકમનો ૨ અને 3 અંકની રકમ સાથે ગુણાકાર સંખ્યાજ્ઞાન_ભાગ_૧, ભાગાકારની રજૂઆત ભાગાકારની રજૂઆત, આકારો વિષે સમજુતી : ભાગ_૨

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *