ધોરણ – ૪ , ગણિત

એકથી વધારે અંકોની સંખ્યાની બાદબાકી , દશકો લઈને ત્રણ, ચાર, પાંચ અંકોની સંખ્યાઓનો ગુણાકાર મોટી રકમના ભાગાકાર અને શેષ વધે તેવા થોડા વધુ દાખલા મોટી રકમને બે અંકની રકમ વડે ભાગાકાર
વિભાજ્યતાની ચાવીઓ_૭ અને ૧૧ ની ચાવી સંખ્યાજ્ઞાન_ભાગ_૨ પૂર્ણ સંખ્યાઓ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *