ધોરણ – ૫ , ગણિત

અવયવ વિષે પ્રાથમિક માહિતી, અવયવ
ભૂમિતિ - ખૂણો ભૂમિતિ - ખૂણો અને એને માપવા વિશેની સમજુતી, ખૂણાઓ કેવી રીતે મપાય?_ખૂણાઓ ના પ્રકાર, ભૂમિતિ - ત્રિકોણ વિષે સમજુતી ભૂમિતિ - ત્રિકોણની રમત ભૂમિતિ - પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ વિષે પ્રાથમિક પરિચય, ભૂમિતિ - વર્તુળ, ત્રિજ્યા, વ્યાસ, જીવા
લેટિસ પધ્ધતિથી ગુણાકાર મોટી રકમનાં ભાગાકારની અને શેષની રજૂઆત વિભાજ્યતાની ચાવીઓ_૨,૩ અને ૫ ની ચાવી વિભાજ્યતાની ચાવીઓ_૭ અને ૧૧ ની ચાવી ગુરૂત્તમ સામાન્ય અવયવ લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવીhttps://youtu.be/MGE3GkGxak0
સંખ્યા પદ્ધતિ_૧ સંખ્યાનું સંખ્યારેખા પર નિરૂપણ ધન વાસ્તવિક સંખ્યાઓનું સંખ્યારેખા પર નિરુપણ પૂર્ણાંક સંખ્યા, ઋણ સંખ્યા વિષે સમજુતી, અપૂર્ણાંક સંખ્યા વિષે માહિતી, અપૂર્ણાંક સંખ્યા વિષે વિશેષ સમજુતી શુદ્ધ અપૂર્ણાંક, અશુદ્ધ અપૂર્ણાંક અને મિશ્ર અપૂર્ણાંક અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ નાં સરવાળા - બાદબાકી દશાંશ અપૂર્ણાંક વિષે સમજુતી દશાંશ અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો સરવાળો, દશાંશ અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓની બાદબાકી દશાંશ અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓના ગુણાકાર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *