ધોરણ – ૬ , ગણિત

અવયવીકરણ_ભાગ_૨ કૌંસ - (ભાગ_૧) અવયવીકરણ_ભાગ_૩ અવયવીકરણ_ભાગ_૪ અવયવીકરણ_ભાગ_૫
ભૂમિતિ_પ્રાથમિક સમજણ અને ભૂમિતિના ઇતિહાસ ભણી એક નજર ભૂમિતિ - સમાંતર રેખાઓ અને એમની છેદિકાથી બનતા ખુણાઓની જોડ
સરાસરી
પૂર્ણાંક સંખ્યા, ઋણ સંખ્યા ના સરવાળા- બાદબાકી પૂર્ણાંક સંખ્યા, ઋણ સંખ્યા ના ગુણાકાર - ભાગાકાર અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ નાં ગુણાકાર, અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ નાં ભાગાકાર, અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓને દશાંશ અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં પરિવર્તિત કરો. ગણતરી કરવાનાં સામાન્ય નિયમો અથવા તો ક્રમ, ગણતરી કરવાનાં સામાન્ય નિયમો અથવા તો ક્રમ નો હજુ વધુ અઘરો દાખલો,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *