ધોરણ – ૬, ગુજરાતી

કવિતા_10 ગુજરાત મોરી મોરી રે કવિતા_9 (રૂપાળું મારું ગામડું)
ખાનપાનની ચીજો વિશે ઉખાણાં પ્રાણીઓ વિશે ઉખાણાં મને ઓળખો_વાજીંત્રો https://youtu.be/kWh1iO1Oj8
વાર્તા_1 (ધ્રુવ) વાર્તા_3 (શબરી) વાર્તા_4 (લવ - કુશ) વાર્તા_5 (એકલવ્ય) વાર્તા_6 (કૃષ્ણ સુદામા)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *