ધોરણ – ૫ , ગણિત – Template

ભૂમિતિ

એકથી વધારે અંકોની સંખ્યાની બાદબાકી , દશકો લઈને

બીજગણિત

વિભાજ્યતાની ચાવીઓ_૭ અને ૧૧ ની ચાવી

અંકગણિત

એકથી વધારે અંકોની સંખ્યાની બાદબાકી , દશકો લઈને
વિભાજ્યતાની ચાવીઓ_૭ અને ૧૧ ની ચાવી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *