ધોરણ – ૭ , ગણિત

સમીકરણ ઉકેલો_ભાગ_૧ સમીકરણ ઉકેલો - (ભાગ_૨) સમીકરણ ઉકેલો - (ભાગ_૩) સમીકરણ ઉકેલો - (ભાગ_૪) સમીકરણ ઉકેલો (વ્યવહારિક દાખલા - ૧) સમીકરણ ઉકેલો (વ્યવહારિક દાખલા - 2) અજ્ઞાત સંખ્યા અસંમેય સંખ્યોનું સંખ્યારેખા પર નિરૂપણ
ભૂમિતિ - પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ ભૂમિતિ - વર્તુળની પરિમિતિ વિશે સમજૂતી ભૂમિતિ - વર્તુળનો પરિઘ ભૂમિતિ- વર્તુળના ક્ષેત્રફળ વિશે સમજૂતી, ભૂમિતિ - વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ,
સાદું વ્યાજ_ભાગ_૧ સંખ્યા પદ્ધતિ_દશાંશ અભિવ્યક્તિ_ભાગ ૧
નફો-ખોટ_ભાગ_૧ નફો-ખોટ_ભાગ_૨ નફો-ખોટ_ભાગ_૩ નફો-ખોટ_ભાગ_૪ નફો-ખોટ_ભાગ_૫ નફો-ખોટ_ભાગ_૬ નફો-ખોટ_ભાગ_૭ નફો-ખોટની ટકામાં ગણતરી_ભાગ_૧ નફો-ખોટની ટકામાં ગણતરી_ભાગ_૨ નફો-ખોટની વ્યવહારિક ગણતરી_ભાગ_૧ ઘાત - ઘાતાંક (ભાગ_૧),
ટકા વિશે પ્રાથમિક સમજૂતી ટકા વિશે વ્યવહારિક દાખલા ટકા વિશે વ્યવહારિક દાખલા અને મૌખિક ગણતરી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *