બ્લોક ગોઠવો

જાત જાતના બ્લોક ગોઠવો...

    લીલો વાવટો દબાવો.  સૂચનાઓ પ્રોજેક્ટ ચાલુ કર્યા પછી વાંચી શકાશે. 

નોંધ - આ પ્રોજેક્ટ કોમ્પ્યુટર પર જ ચાલશે - મોબાઈલ સાધનો પર નહીં .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *