કોયડો – ૬, ત્રણ વાર

સોમવારથી રવિવાર સુધીનું એક પણ નામ વાપર્યા વિના, એક પછી એક આવતા ત્રણ દિવસોના નામ કહો.

ગઈકાલ..આજ..આવતીકાલ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.