કોયડો -૫ , પાણીના જગ

   પ્લાસ્ટિકના બે જગ પાણીથી ભરેલા છે. એમને પાણીથી ભરેલી એક ટાંકીમાં નાંખી દેવાના છે; અને છતાં એ પાણી ક્યા જગમાંથી આવ્યું, તે કહી શકાવું જોઈએ.


પ્રશ્ન – શી રીતે?

બન્ને જગને ફ્રિજમાં થીજવી દઈ, ટાંકીમાં નાંખી દેવાના

   બન્ને જગને ફ્રિજમાં થીજવી દઈ ટાંકીમાં નાંખી દેવાના !

One thought on “કોયડો -૫ , પાણીના જગ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.